Ad

Njogo

Njogo

Michael Njogo, President Uhuru Kenyatta look-alike. [Photo courtesy]

Michael Njogo, President Uhuru Kenyatta look-alike. [Photo courtesy]